Algemene voorwaarden

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Definities

1 2Essence VOF (Yogamat-online): gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76611701 handelend onder de naam 2Essence VOF.

2 Website: de website van 2Essence (Yogamat-online), te raadplegen via www.yogamat-online.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met 2Essence (Yogamat-online) en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen 2Essence (Yogamat-online)en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 2Essence (Yogamat-online) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor 2Essence slechts bindend, indien en voor zover deze door 2Essence (Yogamat-online) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van 2Essence (Yogamat-online) afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 2Essence (Yogamat-online)  kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van 2Essence (Yogamat-online) afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 2Essence (Yogamat-online) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van 2Essence en het voldoen aan de daarbij door 2Essence (Yogamat-online) gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2Essence onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 2Essence (Yogamat-online) het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 2Essence(Yogamat-online) kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien 2Essence (Yogamat-online) op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. 2Essence (Yogamat-online) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of 2Essence (Yogamat-online) daarvan in kennis te stellen, zodat 2Essence (Yogamat-online) gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door 2Essence (Yogamat-online) is ontvangen, stuurt 2Essence (Yogamat-online) de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 2Essence (Yogamat-online) is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien 2Essence (Yogamat-online) de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 2Essence (Yogamat-online) raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 2Essence (Yogamat-online) is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/ruilen en retourneren

U heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Yogamat-online (2Essence VOF) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Yogamat-online - 2Essence , Euregioweg 277 - Unit B,
7523 SM Enschede, 085-2736762, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelformulier. Klik hier

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Montapacking Enschede, T.a.v. Yogamat-online, Euregioweg 277 - Unit B, 7523 SM Enschede terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen verstreken is. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

als u een product wenst te ruilen voor een ander product sturen wij het omgeruilde artikel zonder extra verzendkosten naar u toe.

Wanneer wij een verkeerd product hebben geleverd of er is een andere fout in de levering van uw bestelling zijn opgetreden die aan ons te wijten is, dan nemen wij de kosten voor het retourneren van uw bestelling voor onze rekening.

UW AANKOOPBEDRAG

Na ontvangst van uw retourzending zullen wij uw aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, aan u terugbetalen.

Om fraude met terugbetalingen te voorkomen, dient het (IBAN) rekeningnummer waarop de terugbetaling moet worden verricht gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen.

Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 2Essence de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Montapacking Enschede
T.a.v. Yogamat-online
Euregioweg 277 - Unit B
7523 SM Enschede

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan 2Essence (Yogamat-online) volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. 2Essence is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de 2Essence (Yogamat-online) is gewezen op de te late betaling en 2Essence (Yogamat-online) de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 2Essence(Yogamat-online) gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 2Essence (Yogamat-online) kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door 2Essence (Yogamat-online) een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 2Essence (Yogamat-online) staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat 2Essence (Yogamat-online) er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door 2Essence (Yogamat-online), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 2Essence (Yogamat-online) daarvan in kennis te stellen.

5 Indien 2Essence (Yogamat-online) de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van 2Essence (Yogamat-online), dan kan hij bij 2Essence (Yogamat-online) telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 2Essence (Yogamat-online) geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal 2Essence (Yogamat-online) binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van 2Essence (Yogamat-online) jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van 2Essence (Yogamat-online) jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op 2Essence(Yogamat-online)  jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 2Essence(Yogamat-online).

5 De aansprakelijkheid van 2Essence jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant 2Essence (Yogamat-online) onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 2Essence (Yogamat-online) ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2Essence (Yogamat-online) in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 2Essence (Yogamat-online) meldt.

7 In geval van overmacht is 2Essence (Yogamat-online) niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van 2Essence(Yogamat-online).

Persoonsgegevens

1 2Essence (Yogamat-online) verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar 2Essence (Yogamat-online) gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

2Essence (Yogamat-online)
Euregioweg 277 - Unit B
7523 SM Enschede
tel: 085-2736762
e-mail: [email protected]
KvK: 76611701
BTW: NL 003126263B11